10- Dart Operatörler ve Kullanımı

Dart Operatör Nedir ?

Programlarımızda karşılaştırma, yönlendirme, kapsam belirtme, matematiksel problemler, mantıksal sorgulamalar gibi işlemleri yapmamızı sağlayan işaretlerdir.

İsteyenler yazımızın içeriğini aşağıdan video olarak izleyebilirler.

Dart Operand Nedir ?

Operatörler işlemlerini değişkenler ile yaparlar, bu değişkenlere operand denilmektedir. Örneğin çarpma * operatörü işle yapabilmesi için en az iki sayıya ihtiyaç duyar, işte bu sayılara operand denir.

Dart Operatör Çeşitleri:

Virgüllerle ayrılmıştır.

İşaret Operatörleri+ , –
Aritmatik Operatörler+ , – , * , / , % , ~/
Mantıksal Operatörler&& , || , !
String Birleştirme Operatörleri+
String Yazma Operatörleri” , ‘ , ”’
Arttırma Azaltma Operatörleri++ , —
Karşılaştırma Operatörleri== , != , < , > , <= , >=
Atama Operatörleri= , += , -= , *= , /= , %=
Bitsel Operatörler& , | , ^ , ~ , >> , <<
İndex , Liste Belirtme Operatörü[ ]
Kapsam Belirtme, Set , Map Yapısı Operatörü{ }
Tür Bilgisi Operatörüas , is , is!
Lambda Operatörü=>
Ternary Operatörü? , ?? , :
Yorum Operatörü/* */ , //

Dart İşaret Operatörleri:

+ ve – operatörleridir. Bildiğimiz pozitif (+) ve negatif (-) sayıları ifade eder. Negatif olarak bir sayıyı belirtiyorsak başına eksi (-) operatörü ile gösterebiliriz. Pozitif sayılarda başına artı (+) koymak zorunda değiliz.

Dart Aritmatik Operatörler:

Bir diğer adı ile matematiksel operatörler matematik işlemlerinde sıkça kullandığımız dört işlem işaretleridir. Çarpma (*), toplama (+), çıkarma (-), bölme (/) ve ilave olarak mod alma (%) işaretleridir.

void main(){
 
 int x = 5;
 int y = 10;
 int z = 50;
 
 int topla = x + y + z ;
 print (topla); // Sonuç 65
 
 int cikar = z - y - x ;
 print (cikar); // Sonuç 35
 
 int carp = x * y * z ;
 print (carp); // Sonuç 2500
 
 double bol = y / x ;
 print (bol); // Sonuç 2
 
 int modal = z % 5 ;
 print (modal); // Sonuç 0
 
}

Dart Atama Operatörleri:

Bir değişkene değer atamak için kullanılan operatörlerdir.

      = operatörü; bir değeri başka bir değişkene atamak için kullanılır.

       += operatörü; a=a+b işlemi yerine a+=b işlemi yapılabilir.

       -= operatörü; a=a-b işlemi yerine a-=b işlemi yapılabilir.

       *= operatörü; a=a*b işlemi yerine a*=b işlemi yapılabilir.

       /= operatörü; a=a/b işlemi yerine a/=b işlemi yapılabilir.

       %= operatörü; a=a%b işlemi yerine a%=b işlemi yapılabilir.

void main(){
 
 int sayi;
 int sayi1= 5;
 int sayi2=10;
 
 /* sayi1= sayi1+sayi2;
 sayi=sayi1;
 print(sayi); */
 
 //yukarıdaki yorum satırları içerisine alınmış ifade ile aşağıdaki ifade aynı sonucu verir.
 sayi = sayi1+=sayi2;
 print(sayi);
 
 //kısaca x = x+y yerine x+=y kullanılabilir
 //diğer örneklerde aynı şekilde ifade edilir

}

Dart String Yazma Operatörleri:

var cumle2 = "Mehmet bugün okula gitti" ; //çift tırnak içerisine ifademizi yazabiliriz.
var cumle3 = "Mehmet'in kalemi" ;  //çift tırnak içerisinde tek tırnakla ayırma yapabiliriz.
var cumle4 = 'Mehmet' " ' " 'in kalemi' ; //tek tırnak içerisinde çift tırnak kullanabiliriz.
var cumle5 = 'Mehmet\'in kalemi' ; //tek tırnak içerisinde ters slash ile ayırma yapabiliriz.
//Burada var yerine String te yazılabilir. 
print (cumle1) ; // Sonuç: Mehmet bugün okula gitti
print (cumle2) ; // Sonuç: Mehmet bugün okula gitti
print (cumle3) ; // Sonuç: Mehmet'in kalemi
print (cumle4) ; // Sonuç: Mehmet'in kalemi
print (cumle5) ; // Sonuç: Mehmet'in kalemi

--------------------------------------------------------------------------------

var cumle = "Burada gösterilmek istenen \n bu işaretle alt satıra geçildiğidir." ;

print(cumle); // Sonuç : Burada gösterilmek istenen
                  bu işaretle alt satıra geçildiğidir.
var cumle2 = p"Burada gösterilmek istenen \n bu işaretle alt satıra geçildiğidir." ;

print(cumle); // Sonuç : Burada gösterilmek istenen \n bu işaretle alt satıra geçildiğidir.

Görüldüğü üzere " işaretinden önce p yazdığımızda \n olduğu gibi yazdı.

--------------------------------------------------------------------------------

String cumle = """Burada 3 kere denden koyduğumuz
              için çoklu satır yazabiliyoruz""" ;

String cumle1 = '''Burada 3 kere denden koyduğumuz
              için çoklu satır yazabiliyoruz''' ;

Dart String Birleştirme Operatörleri:

String cumle1 ="Herkese günaydın, ";

String cumle2 ="bugün hava çok güzel.";

print (cumle1+cumle2); //Sonuç: Herkese günaydın, bugün hava çok güzel.

--------------------------------------------------------------------------------

String cumle1="1071";
String cumle2="1453";

print (cumle1 + cumle2); //Sonuç: 10711453, int tipinde olmadığı için metin olarak aldı ve yanyana birleştirdi.

Dart Arttırma ve Azaltma Operatörleri:

++ ve — olarak gösterilirler. Sayısal değerimizi bir arttırır veya işaretine göre eksiltirler.

void main(){
 
 int sayi1= 2;
 sayi1++;
 print(sayi1);
 
 int sayi2= 5;
 sayi2--;
 print(sayi2);

}

Dart Karşılaştırma Operatörleri:

Bu operatörler == , != , < , > , <= , >= olarak ifade edilirler. Doğru yanlış karşılaştırmaları yapmak için kullanılırlar. Hepsini tek tek örneklerle incelemeye çalışalım.

void main(){
 
 //operatörler == ,  != ,  < ,  >  , <= ,  >= 
 
 int sayi1 = 5;
 int sayi2 = 10;
 
 print(sayi1 == sayi2);//ekrana false yazar
 print(sayi1 != sayi2);//ekrana true yazar
 print(sayi1 < sayi2);//ekrana true yazar
 print(sayi1 > sayi2);//ekrana false yazar
 print(sayi1 <= sayi2);//ekrana true yazar
 print(sayi1 >= sayi2);//ekrana false yazar

}

Dart Mantıksal Operatörler:

Bu operatörler ! && || olarak ifade edilirler. değilse, ve, veya gibi sorgulamalar ile kullanılır.

OPERATORİSİMAÇIKLAMA
&&vetüm ifadeler doğruysa true döndürür
||veyaifadelerden biri doğruysa true döndürür
!değilseifadenin tersini alır

Dart ( && ) Operatörü (ve):

void main(){
 
 bool a = true && true; 
 bool b = true && false;
 bool c = false && true;
 bool d = false && false;
 
 print(a);//ekrana true yazar
 print(b);//ekrana false yazar
 print(c);//ekrana false yazar
 print(d);//ekrana false yazar
 
}

Dart ( || ) Operatörü (veya):

void main(){
 
 bool a = true || true; 
 bool b = true || false;
 bool c = false || true;
 bool d = false || false;
 
 print(a);//ekrana true yazar
 print(b);//ekrana true yazar
 print(c);//ekrana true yazar
 print(d);//ekrana false yazar
 
}

Dart ( ! ) Operatörü (değilse, tersi):

void main(){

 print(!true);//ekrana false yazar
 print(!false);//ekrana true yazar
}

Dart Ternary (üçlü operatör, kısa yazım) Operatörler ( ? ?? : )

 void main(){
   
  int sayi1=5;
  int sayi2=10;
  int? sayi3; 
  //boş bırakılamaz, sonra değer vereceğimiz için sen null olabilirsin dedik ve soru işareti koyduk
  
  if (sayi1<sayi2){sayi3=sayi2;}
  else{sayi3=sayi1;}
  print(sayi3);
  //normal if ile yazılmış hali
  
  sayi1<sayi2 ? sayi3=sayi2 : sayi3=sayi1;
  print(sayi3);
  //kısa gösterim ile yazılmış hali
  
  sayi3 = sayi1<sayi2 ? sayi2 : sayi1;
  print(sayi3);
  //kısa gösterim ile yazılmış hali, hepsi aynı sonucu verecektir.

}
void main(){

 int? ifade1;
 int ifade2 = 5;
 
 print (ifade1 ?? ifade2);

//ifade1 null ise boş ise, ifade2 yi döndürür.
//ifade1 dolu olsaydı onu döndürecekti.
}

Dart Bitsel Operatörler:

A = 0011 1100
B = 0000 1101
OPERATORANLAMIÖRNEKSONUÇ
&Binary AND(A & B)0000 1100 için 12 döndürür
|Binary OR(A | B)0000 1100 için 12 döndürür
^Binary XOR(A ^ B)0011 0001 için 49 döndürür
~Ones Complement(~A )1100 0011 için 60 döndürür
<<shift leftA << 21111 0000 için 240 döndürür
>>shift rightA >> 20000 1111 için 15 döndürür

Dart Tür Operatörleri:

asTip atama
isNesne belirlenen türe sahipse true
is!Nesne belirlenen türe sahip değilse false

2 thoughts on “10- Dart Operatörler ve Kullanımı”

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir